Om Fjällsäkerhetsrådet

Fjällsäkerhetsrådet består av representanter för organisationer och myndigheter med stor samlad kunskap om fjällsäkerhet. Uppgiften är att förebygga tillbud och olyckor genom att dels informera och utbilda om fjällsäkerhet, dels stödja forskning och utveckling på området. Fjällsäkerhetsrådet arbetar under Naturvårdsverket

Vad menar vi med fjällsäkerhet

Med fjällsäkerhet menas främst det arbete som syftar till att förebygga tillbud och olyckor i fjällen. Till sin hjälp i arbetet med fjällsäkerhet har Naturvårdsverket ett råd som består av representanter för myndigheter och organisationer med stor samlad kunskap om och erfarenhet av fjäll och fjällsäkerhet.


Vår huvuduppgift är att:

- främja samordningen av de olika verksamheter som ingår i arbetet med
   fjällsäkerhet.

- verka för information och utbildning om fjällsäkerhet

- följa och stödja forskning och utvecklingsarbete om fjällsäkerhet

Om fjällsäkerhetskommitéerna

I fjällkommunerna finns lokala fjällsäkerhetskommittéer. De har en viktig funktion för att det lokala fjällsäkerhetsarbetet skall ge effekt. Läs mer om de lokala fjällsäkerhetskommittéerna!

Fjällsäkerhet och fjällräddning

Fjällsäkerhetsarbetet avser förebygga att tillbud och olyckor inte inträffar. Fjällräddningen är den verksamhet som dras igång när man vet, eller befarar, att fjällbesökare behöver hjälp. För denna svarar polisen, till sin hjälp har man drygt 300 civila fjällräddare. Läs mer om fjällräddningen

Hör av dig till oss

Vi vill gärna att du hör av dig till oss om du har idéer eller synpunkter på Fjällsäkerhetsrådets arbete eller på fjällsäkerhet över huvud taget. Ta i första hand kontakt med kansliet på Naturvårdsverket. Men det går också bra att kontakta de olika representanterna i rådet

Fjällsäkerhetskommittéer

Naturvård & allemansrätt i fjällen

Kalendern