Rapporter kring ett förändrat klimat och dess möjliga effekter på fjällsäkerhetsarbetet

Här publiceras rapporter efterhand som tar upp olika aspekter på hur fjällsäkerhetsarbetet kan komma att påverkas av ett förändrat klimat. 

1. Klimat och fjällsäkerhet- en kartläggning av forskningsläget 190823

2. Fjällsäkerhet i ett förändrat klimat-intervjuer 190823

3. Utdrag ur vinterfjällenkäten 2020- Klimat och fjällsäkerhet 200331