Klimatförändringarna ställer nya krav på fjällbesökarna

I Sverige hör fjällen till de miljöer som kommer att påverkas allra mest av klimatförändringarna. För att kartlägga effekterna för framtidens fjällbesökare har Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd genomfört en serie intervjuer med experter inom olika ämnesområden. Några av konsekvenserna som pekas ut är att extrema väderhändelser kan komma att inträffa allt oftare vilket ger högre vattenflöden och större risker för fjällbesökare när vattendrag ska passeras. Det är en av många slutsatser som presenteras i en ny rapport.

– Kunskapen om klimatförändringarnas inverkan på fjällsäkerheten och på fjällens besökare är fortfarande begränsad. Vår uppgift är att genom information göra fjällens besökare väl förberedda för säkra fjällvistelser och därför har vi tagit fram denna studie, säger Per-Olov Wikberg, samordnare för Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd.

Fjällsäkerhetsrådet har genomfört en serie djupintervjuer med aktörer som har expertis om olika aspekter av klimatförändringarna i den svenska fjällkedjan. Syftet är att öka förståelsen för konsekvenserna för fjällsäkerheten och därmed även för fjällbesökarna.

I intervjuerna framkommer ett flertal problem och utmaningar som fjällbesökarna kan ställas inför i ett varmare klimat och fler dagar med extremväder. En uppenbar konsekvens av ökad nederbörd är högre vattenflöden och större risker vid passager av vattendrag. Flera intervjupersoner pekar också på att den högalpina terrängen förändras när till exempel avsmältningen av glaciärer ökar, vilket gör att klippterräng exponeras. Det är i sin tur något som ställer ökade krav på riskhantering i samband med alpin klättring och vid passager över glaciärer. 

Av rapporten framgår också att ökade temperaturer innebär längre barmarkssäsonger vilket kan locka fler ovana besökare. Det är också något som stämmer överens med de enkätstudier som Fjällsäkerhetsrådet har genomfört de senaste somrarna med ansvariga för fjällens destinationsbolag och fjällstationer. I förra årets studie uppgav två av tre respondenter att antalet ovana besökare hade ökat jämfört med fem år tidigare.

– Ovana fjällbesökare råkar ut för fler problem än andra. Värdet av att vara väl förberedd är stort redan i dag och det kommer att bli ännu viktigare i framtiden. För att öka säkerheten krävs även ett antal åtgärder i den fysiska fjällmiljön, som exempelvis anpassning av anläggningar ingående i fjälledssystemet, säger Per-Olov Wikberg.

Temperaturökningarna till följd av klimatförändringarna förväntas bli större i fjälltrakterna än i övriga delar av Sverige. Ökningarna beräknas bli störst i norra Norrlands fjälltrakter där medeltemperaturen vintertid förväntas öka med omkring 3 grader år 2030 jämfört med medeltemperaturen 1960–1991 enligt SMHI:s klimatscenario RCP 4,5.

Djupintervjuerna gjordes, mellan december 2018 och februari 2019, med 19 experter som på olika sätt arbetar med frågor som relaterar till fjällmiljön. Bland de intervjuade finns glaciärforskare och ledsamordnare vid länsstyrelser samt representanter för fjällkommuner, STF Turist, SMHI, SkiStar, Sveriges civila fjällräddare och Polismyndigheten.

Raporten Fjällsäkerhet i ett förändrat klimat- djupintervjuer med 19 aktörer

Länk till Naturvårdsverkets pressmeddelande