Allemansrätten

Allemansrätten gäller också i fjällen och du är välkommen att besöka dem för härliga upplevelser. Samtidigt får inte nyttjandet av allemansrätten på fjället ske så att det medför skada eller olägenhet för samebyarnas renskötsel eller för andra areella näringar

Fjällmiljön är känslig och det gäller därför att vara varsam för att undvika störningar och skador. Tänk också på att allemansrätten kan vara delvis inskränkt i nationalparker och naturreservat som ligger i fjällen. För sådana skyddade områden finns särskilda föreskrifter som anger vad som gäller i varje område.

Sveriges nationalparkers webbplats
Länsstyrelsernas webbplats

Tälta i fjällen

Du får tälta något enstaka dygn i naturen. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Att tälta med ett par, tre tält under något enstaka dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren eller förvaltaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större.

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området. Anslagstavlor i området kan ofta visa vad som gäller. Du kan också få mer information från kommunen eller länsstyrelsen. Observera att du behöver själv ta reda på vad som gäller.

Cykling
Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. 

När du cyklar i närheten av ett hus är det viktigt att ta hänsyn. De som bor i huset ska kunna känna sig ostörda. Hur nära huset du kan cykla beror på hur stor risken är att störa.

Här får du inte cykla
Över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra känsliga områden, exempelvis åkrar med växande gröda,får du inte cykla.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.

Tänk särskilt på att:
- undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
- undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, - berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker
- anpassa körsätt efter underlag
- grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark

Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde. 

Återkommande cykling på samma plats eller cykling i grupp
Det är alltid bra att fråga markägaren om lov om du planerar att cykla regelbundet i ett visst naturområde. Extra viktigt är det när du arrangerar organiserad eller regelbunden cykling på annans skogsmark. Skaderisken är stor och då har du som arrangör ett särskilt ansvar. Du måste även anmäla samråd hos länsstyrelsen om dina cykelarrangemang kan skada marken.

Kommunen eller polisen kan reglera cykling på motionsspår och vandringsleder. Det sker genom lokala trafikföreskrifter eller lokala ordningsföreskrifter. Vägmärket "Cykelåkning förbjuden" visar var du inte får cykla.

Du måste själv ta reda på vad som gäller. Information får du från kommunen eller polisen.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat
I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder.

På anslagstavlor i områdena ser du vad som gäller. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.