Pressmeddelande 2023-06-09

Så kan fjällsäkerhetsarbetet påverkas av klimatförändringar

Ett förändrat aktivitetsutbud, längre barmarksäsong, respektive kortare vintersäsong, större krav på förberedelser för besökare och önskemål om ökad samverkan mellan fjällens aktörer. Det är några av de effekter som olika experter och sakkunniga som arbetar inom besöksnäringen i fjällen förutspår på grund av klimatförändringarna.

– Klimatförändringarna ändrar förutsättningarna för fjällvistelser och bidrar med nya utmaningar. Vår uppgift är att genom information göra fjällens besökare väl förberedda för trygga fjällvistelser. Därför arbetar vi i nära samverkan med fjällens aktörer för att öka förståelsen för de förändrade förutsättningar som fjällsäkerhetsarbetet står inför. Ett exempel är fjällens sjöisar som redan nu fryser senare på hösten och blir sköra allt tidigare på våren. Det ställer krav på anpassad information och även väcker behoven om förändrade leddragningar, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Under mars 2023 genomförde Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd en enkätundersökning som riktades till fjällens destinationsbolag och STF:s fjällstationer. Enkäten besvarades av 24 vd:ar och motsvarande befattningar för destinationsbolag, bland dem Sälen, Vemdalen, Åre och Hemavan Tärnaby samt STF:s vinteröppna fjällstationer utmed den svenska fjällkedjan, bland annat Saltoluokta, Abisko och Kebnekaise. Enkätstudien är en fortsättning på det arbete som presenterades i rapporten ”Fjällsäkerhet i ett förändrat klimat” och publicerades i september 2019 samt motsvarande enkätstudie 2020.

Bilden av förändrade förutsättningar som kan möta fjällbesökarna på grund av klimatförändringarna har förstärkts jämfört med den förra studien. Tre av fyra respondenter instämmer helt eller delvis i påståendet att ”ett förändrat klimat kommer att kräva mer förberedelser av besökaren”. Några av de effekter och risker som identifierats sedan tidigare är stigande medeltemperaturer, ökade risker för översvämningar och förändra lavinaktivitet som en effekt av mer nederbörd och snabba temperaturförändringar.

Fler än nio av tio instämmer också helt eller delvis i påståendet att ”ett förändrat klimat kommer att förändra vinter- respektive barmarkssäsongens längd i vårt område”. En möjlig konsekvens är ett förändrat aktivitetsutbud. Drygt åtta av tio instämde helt eller delvis i påståendet att ”ett förändrat klimat kommer att förändra aktivitetsutbudet i vår del av fjällen”. En av de aktiviteter som ökat under senare år är fjällvandring där antalet ovana besökare blir allt fler.

Fjällederna är fjällens infrastruktur och har en viktig roll både under vinter- och barmarkssäsong, inte minst för ovana besökare. Drygt åtta av tio instämmer helt eller delvis i påståendet att ”ett förändrat klimat kommer att ställa ökade krav på ledunderhåll och anpassningar av fjälleder”.

Respondenterna bedömer också att kraven på samverkan mellan olika aktörer för säkra fjällvistelser behöver öka. Nio av tio instämmer helt eller delvis i påståendet ”ett förändrat klimat kommer att kräva en ökad samverkan mellan olika aktörer för att bidra till säkrare fjällvistelser”.

– Förståelsen och beredskapen för de krav som ställs på de aktörer som arbetar med fjällsäkerhet har ökat de senaste åren på grund av klimatförändringarna. Det är viktigt för att vi tillsammans ska nå fram till dagens och framtidens fjällbesökare. Vi har redan idag en god samverkan med olika aktörer för att tillsammans nå ut med information om säkra fjällvistelser. Detta arbete kommer utvecklas, säger Per-Olov Wikberg.

Bilaga- Vinterfjällenkäten 2023

Mer om klimatet och fjällsäkerhetsarbetet- Rapporter

För ytterligare information, kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare för Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd,
010-698 10 53, 076-115 16 79,
per-olov.wikberg@naturvardsverket.se


Publicerat: