Det här är Fjällsäkerhetsrådet

Fjällsäkerhetsrådet består av representanter för organisationer och myndigheter med stor samlad kunskap om fjällsäkerhet. Uppgiften är att förebygga tillbud och olyckor genom att dels informera och utbilda om fjällsäkerhet, dels stödja forskning och utveckling på området. Fjällsäkerhetsrådet arbetar under Naturvårdsverket.

Vad menar vi med fjällsäkerhet

Med fjällsäkerhet menas främst det arbete som syftar till att förebygga tillbud och olyckor i fjällen. Till sin hjälp i arbetet med fjällsäkerhet har Naturvårdsverket ett råd som består av representanter för myndigheter och organisationer med stor samlad kunskap om och erfarenhet av fjäll och fjällsäkerhet.

Vår huvuduppgift är att

  • främja samordningen av de olika verksamheter som ingår i arbetet med fjällsäkerhet
  • verka för information och utbildning om fjällsäkerhet
  • följa och stödja forskning och utvecklingsarbete om fjällsäkerhet.

Om fjällsäkerhetskommittéerna

I fjällkommunerna finns lokala fjällsäkerhetskommittéer. De har en viktig funktion för att det lokala fjällsäkerhetsarbetet skall ge effekt. 

Fjällsäkerhet och fjällräddning

Fjällsäkerhetsarbetet avser förebygga att tillbud och olyckor inte inträffar. Fjällräddningen är den verksamhet som dras igång när man vet, eller befarar, att fjällbesökare behöver hjälp. För denna svarar polisen, till sin hjälp har man drygt 400 civila fjällräddare. 

Hör av dig till oss

Vi vill gärna att du hör av dig till oss om du har idéer eller synpunkter på Fjällsäkerhetsrådets arbete eller på fjällsäkerhet över huvud taget. Ta i första hand kontakt med kansliet på Naturvårdsverket. Men det går också bra att kontakta de olika representanterna i rådet.